TOKAS hongo
Open today 11:00-19:00
OPEN SITE 6 Part 1

展覽/公演
Exhibitions / Performances

活動
Events

最新消息
News & Topics

創作者
Creator

 • MAETANI Kai
 • OLYMPICNIC
 • FUNAI Misa
 • MIZUKAMI Emi
 • SHIGA Lieko
 • HALA Saori
 • KAMIMURA Yoichi
 • TSUGA Megumi
 • KAZAMA Sachiko
 • MIYAKAWA Tomohiro
 • WATANABE Go
 • GengoRaw (Tomoya Ishibashi + Kento Niikura)
 • TSUJI Rieko
 • TAKEUCHI Kota
 • WADA Natsumi
 • Bady DALLOUL
 • BANDOH Yuta, FUZUKI Yumi
 • Yuju

住宿造物主
Resident

檔案
Archives

TOKAS-Emerging

TOKAS-Emerging

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

Tokyo Contemporary Art Award

Tokyo Contemporary Art Award

Creator-in-Residence

Creator-in-Residence

OPEN STUDIO

OPEN STUDIO

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

OPEN SITE

OPEN SITE

TOKAS Project

TOKAS Project

Educational Program

Educational Program

PAGE TOP