Container Exhibition

Other Program

Container Exhibition

Tokyo Designer's Week 2003

External Work

Information

TitleTokyo Designer's Week 2003 Container Exhibition
Date2003.10.9(Thu) - 2003.10.13(Mon)
Time11:00 - 21:00
Admission
Free
Organize
Tokyo Wonder Site
Venue
Section R, Oumi, Kotou-ku
Artist
Masayuki Kawai / Jun Kitagawa / Takashi Kuribayashi / Kazuhito Sahara / Yukiko Tamaki / Ryo Mizuno / Chikara Matsumoto / Toru Yamada / Organorounge / emuef / trim

Participating Creator

KAWAI Masayuki
KITAGAWA Jun
KURIBAYASHI Takashi
MATSUMOTO Chikara
MIZUNO Ryo
TAMAKI Yukiko
YAMADA Toru

PAGE TOP